اخبار کوتاه

گزارش تصويري : نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.

1397/02/09

نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزارشد.

نخستين همايش تجليل از خدمتگزاران ادوار شوراهاي اسلامي شهر و روستا با حضور مهندس نصيري فرماندار و مهندس محمدی تاکامی مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و باحضور شوراهاي اسلامي محترم ادوار مختلف شهر و روستا درمحل اردوگاه شهيد رجايي  شهرستان برگزارشد.

برو به بالا