اخبار کوتاه

گزارش تصويري : حضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنار

1397/02/09

حضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در آئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر شهرستان فريدونكنار

به گزارش روابط عمومي فرمانداری؛ فرماندار فريدونكنار روز گذشته درآئين نكوداشت وتجليل از جوانان برتر درمحل اردوگاه شهيد رجايي  شهرستان شرکت کرد .

برو به بالا