اخبار کوتاه

گزارش تصويري : جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.

1397/02/06

جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان در شركت ايمني انديشه خودرو شهرستان تشكيل شد.

جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان فريدونكنار در راستاي بررسي مشكلات شركت ايمني انديشه خودرو ، توليد كننده كمربند ايمني خودرو و ساير قطعات خودرويي با حضور مهندس نصيري و روساي مرتبط به اين ستاد در محل اين شركت واقع در روستاي اسلام آباد بخش مركزي شهرستان فريدونكنار تشكيل و پس از بازديد ميداني مهندس نصيري رهنمودهاي ارشادي و دستورات لازم را براي رفع مشكلات اين واحد توليدي بيان نمودند.

برو به بالا