اخبار کوتاه

گزارش تصويري : اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.

1397/02/05

اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.

اولين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان درسال97به رياست مهندس نصيري فرماندار شهرستان درخصوص پيش بيني وضعيت ترافيكي شهرستان درايام تعطيلات پيش رو  و پيگيري مصوبات جلسه گذشته درسالن اجتماعات فرمانداري برگزار و مورد بحث و تبادل نظر گرديد.

برو به بالا