اخبار کوتاه

گزارش تصويري : برگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکنار

1397/02/02

برگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکناربرگزاری آئین نواختن زنگ بصيرت در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکنار

يكشنبه97/2/2بماسبت سالروز شهادت سردار سرلشكر شهيد حاج حسين بصير، آئین نواختن زنگ بصيرت با حضور فرماندار و حاج اكبر بصير برادرشهيد حاج حسين بصير و جمعي از روساي ادارات شهرستان  در دبیرستان دخترانه رسالت فریدونکنارنواخته شد.

برو به بالا