اخبار کوتاه

گزارش تصويري : جلسه سامانه يكپارچۀ مديريت املاك كشوردر فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.

1396/12/10

جلسه سامانه يكپارچۀ مديريت املاك كشوردر فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه سامانه يكپارچۀ مديريت املاك كشوردر فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه سامانه يكپارچۀ مديريت املاك كشوردر فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه سامانه يكپارچۀ مديريت املاك كشوردر فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه سامانه يكپارچۀ مديريت املاك كشوردر فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه سامانه يكپارچۀ مديريت املاك كشوردر فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.

پنج شنبه 96/12/10جلسه سامانه يكپارچۀ مديريت املاك كشور(سيماك) به رياست نصيري فرماندار شهرستان و با محوريت ارتقاء سلامت اداري و احترام به كرامت انساني شهروندان، در دفتر كار فرماندار برگزار گرديد.

برو به بالا