اخبار کوتاه

گزارش تصويري : دوازدهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.

1396/12/06

دوازدهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دوازدهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دوازدهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دوازدهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دوازدهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دوازدهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دوازدهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دوازدهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دوازدهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دوازدهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دوازدهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.

يكشنبه 96/12/6 جلسه اي بمنظور ارائه آخرين آمار عملكردي بند دال تبصره 16 و ارائه گزارش پنل مديرت سامانه كارا توسط رابطين اشتغال و كارورزي به جامعه تحت پوشش به رياست مهندس نصيري فرماندار شهرستان درسالن اجتماعات فرمانداري برگزارگرديد.

برو به بالا