اخبار کوتاه

گزارش تصويري : حضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنار

1396/11/21

حضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در مراسم جشن دهه مبارك فجر مدرسه شاهد پسران شهرستان فريدونكنار

شنبه 96/11/21با حضور مهندس نصيري ، سرپرست فرمانداري شهرستان ، بخشدارمحترم دهفري و مدير محترم آموزش و پرورش شهرستان جشن انقلاب در مدرسه شاهد (شهيد جهانيان ) برگزارشد و از معلمان نمونه اين مدرسه تقدير وتشكر بعمل آمد.

برو به بالا