اخبار کوتاه

گزارش تصويري : دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.

1396/11/21

دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.

شنبه 96/11/21دهمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان فريدونكنار به رياست مهندس نصيري ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار درسالن اجتماعات فرمانداري برگزار و درخصوص مسائل و موضوعات مطروحه ، بحث وتبادل نظر گرديد.

برو به بالا