اخبار کوتاه

گزارش تصويري : حضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندران

1396/11/16

حضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندرانحضور مهندس نصيري در همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندران

درچهارمین روز دهه مبارک فجربا حضور جناب آقاي ذوالفقاري معاونت محترم توسعه ومشاركتهاي عمومي كميته امداد امام خميني (ره)كشور همايش تجليل از خيرين وحاميان نيكوكار استان مازندران در اردوگاه شهيد رجايي شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.

برو به بالا