اخبار کوتاه

گزارش تصويري : دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.

1396/11/15

دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي فريدونكنار با نام سراي محله اسلامي در خيابان وليعص (عج) شهرستان فريدونكنار افتتاح گرديد.

 

همزمان با چهارمین روز دهه مبارک فجر ، مهندس نصيري  سرپرست فرمانداري فريدونكناربه اتفاق سرهنگ باقرزاده  فرماندهي محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان وجناب آقاي ايزدي رئيس دفتر نماينده محترم شهرستان و برخي از روساي ادارات باحضور در محله وليعصر (عج) شهرستان ، دفتر پيگيري مطالبات مردمي شهرك اسدي را با نام سراي محله اسلامي افتتاح نمود.

برو به بالا