اخبار کوتاه

گزارش تصويري : جلسه چهارباند نمودن محور فريدونكنار به آمل در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

1396/11/14

جلسه چهارباند نمودن محور فريدونكنار به آمل در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه چهارباند نمودن محور فريدونكنار به آمل در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه چهارباند نمودن محور فريدونكنار به آمل در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه چهارباند نمودن محور فريدونكنار به آمل در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه چهارباند نمودن محور فريدونكنار به آمل در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه چهارباند نمودن محور فريدونكنار به آمل در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه چهارباند نمودن محور فريدونكنار به آمل در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه چهارباند نمودن محور فريدونكنار به آمل در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

شنبه 96/11/14جلسهاي به رياست مهندس نصيري ، سرپرست فرمانداري وباحضور مهندس بهادري ، مدير كل محترم راه وشهرسازي استان مازندران با محوريت نعيين تكليف اراضي 18هكتاري مشهور به اراضي آب و برق خوزستان وبررسي وضعيت چهار باند نمودن محور فريدونكنار به آمل و احداث بازارچه صنايع دستي درسالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

برو به بالا