اخبار کوتاه

گزارش تصويري : نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.

1396/11/14

نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.نخستين المپياد ورزش هاي همگاني فريدونكنار با حضور سرپرست فرمانداري فريدونكنار افتتاح شد.

در سومين روز دهه مبارك فجر با حضور مهندس نصيري ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار وبرخي از روساي ادارات و ورزشكاران مدال آور جهاني نخستين المپياد ورزش هاي همگاني در شهرستان فريدونكنار افتتاح شد.

برو به بالا