اخبار کوتاه

گزارش تصويري : بازديد سردارنانواکناری ومهندس نصيري از محل افتتاحيه اوليه توانمندي تخصصي ماشين آلات ، ادوات ونهادهاي كشاورزي فريدونكنار

1396/10/21

بازديد سردارنانواکناری ومهندس نصيري از محل افتتاحيه اوليه توانمندي تخصصي ماشين آلات ، ادوات ونهادهاي كشاورزي فريدونكنار بازديد سردارنانواکناری ومهندس نصيري از محل افتتاحيه اوليه توانمندي تخصصي ماشين آلات ، ادوات ونهادهاي كشاورزي فريدونكنار بازديد سردارنانواکناری ومهندس نصيري از محل افتتاحيه اوليه توانمندي تخصصي ماشين آلات ، ادوات ونهادهاي كشاورزي فريدونكنار بازديد سردارنانواکناری ومهندس نصيري از محل افتتاحيه اوليه توانمندي تخصصي ماشين آلات ، ادوات ونهادهاي كشاورزي فريدونكنار بازديد سردارنانواکناری ومهندس نصيري از محل افتتاحيه اوليه توانمندي تخصصي ماشين آلات ، ادوات ونهادهاي كشاورزي فريدونكنار بازديد سردارنانواکناری ومهندس نصيري از محل افتتاحيه اوليه توانمندي تخصصي ماشين آلات ، ادوات ونهادهاي كشاورزي فريدونكنار بازديد سردارنانواکناری ومهندس نصيري از محل افتتاحيه اوليه توانمندي تخصصي ماشين آلات ، ادوات ونهادهاي كشاورزي فريدونكنار بازديد سردارنانواکناری ومهندس نصيري از محل افتتاحيه اوليه توانمندي تخصصي ماشين آلات ، ادوات ونهادهاي كشاورزي فريدونكنار بازديد سردارنانواکناری ومهندس نصيري از محل افتتاحيه اوليه توانمندي تخصصي ماشين آلات ، ادوات ونهادهاي كشاورزي فريدونكنار بازديد سردارنانواکناری ومهندس نصيري از محل افتتاحيه اوليه توانمندي تخصصي ماشين آلات ، ادوات ونهادهاي كشاورزي فريدونكنار

پنج شنبه 96/10/21 مهندس نصيري ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار به اتفاق سردار نانواكناري نماینده محترم شهرستانهای بابلسر وفریدون کناردرمجلس شورای اسلامی به اتفاق جمعي از روساي ادارات از محل افتتاحيه اوليه توانمندي تخصصي ماشين آلات ، ادوات ونهادهاي كشاورزي فريدونكنارواقع در ساختمان غله شهرستان فريدونكناربازديد بعمل آورد.

برو به بالا