اخبار کوتاه

گزارش تصويري : جلسه شوراي همكاران مجموعه فرمانداري شهرستان فريدون كنار برگزار گرديد.

1396/10/20

جلسه شوراي همكاران مجموعه فرمانداري شهرستان فريدون كنار برگزار گرديد.جلسه شوراي همكاران مجموعه فرمانداري شهرستان فريدون كنار برگزار گرديد.جلسه شوراي همكاران مجموعه فرمانداري شهرستان فريدون كنار برگزار گرديد.جلسه شوراي همكاران مجموعه فرمانداري شهرستان فريدون كنار برگزار گرديد.جلسه شوراي همكاران مجموعه فرمانداري شهرستان فريدون كنار برگزار گرديد.جلسه شوراي همكاران مجموعه فرمانداري شهرستان فريدون كنار برگزار گرديد.جلسه شوراي همكاران مجموعه فرمانداري شهرستان فريدون كنار برگزار گرديد.جلسه شوراي همكاران مجموعه فرمانداري شهرستان فريدون كنار برگزار گرديد.جلسه شوراي همكاران مجموعه فرمانداري شهرستان فريدون كنار برگزار گرديد.جلسه شوراي همكاران مجموعه فرمانداري شهرستان فريدون كنار برگزار گرديد.جلسه شوراي همكاران مجموعه فرمانداري شهرستان فريدون كنار برگزار گرديد.جلسه شوراي همكاران مجموعه فرمانداري شهرستان فريدون كنار برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري فريدونكنار، مهندس نصيري  سرپرست فرمانداري شهرستان ضمن خسته نباشيد به همكاران از آنها خواست تا با برنامه ريزي و هدف گذاري صحيح و همكاري و همفكري با يكديگر، حداكثر تواناييهاي خود را برای رشد و توسعه شهرستان به كارگرفته و ازهیچ تلاش وكوششي کوتاهی ننمایند

برو به بالا