اخبار کوتاه

گزارش تصويري : ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنار

1396/10/20

ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنار

چهار شنبه 96/10/20مهندس نصيري ، سرپرست فرمانداري فريدونكناردر اولين روز تصدي فرمانداري به اتفاق رئيس محترم بنياد شهيد، مدير محترم آبفاي شهري و مدير محترم اداره برق شهرستان با حضور در منزل شهيدان شاليكار و شهيد محمد تقي مظلومي  با خانواده اين يادگاران دفاع مقدس ديدار وگفتگو بعمل آورد .

 

برو به بالا