اخبار کوتاه

گزارش تصويري : دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.

1396/10/06

دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.

چهارشنبه96/10/6دهمين جلسه كارگروه اشتغال شهرستان به رياست دكتر منفردي ، فرماندار فريدونكنار و با حضور اعضاء محترم كارگروه اشتغال شهرستان ، وبا محوريت پيگيري طرح كارورزي جهت جذب واحدهاي متقاضي و پيگيري تسهيلات بند دال تبصره 60 در سالن اجتماعات فرمانداري ، برگزار گرديد.

برو به بالا