اخبار کوتاه

گزارش تصويري : اولين جلسه كميته باز آفريني پايدار شهري به رياست مهندس نصيري برگزار گرديد.

1396/10/04

اولين جلسه كميته باز آفريني پايدار شهري  به رياست مهندس نصيري برگزار گرديد.اولين جلسه كميته باز آفريني پايدار شهري  به رياست مهندس نصيري برگزار گرديد.اولين جلسه كميته باز آفريني پايدار شهري  به رياست مهندس نصيري برگزار گرديد.اولين جلسه كميته باز آفريني پايدار شهري  به رياست مهندس نصيري برگزار گرديد.اولين جلسه كميته باز آفريني پايدار شهري  به رياست مهندس نصيري برگزار گرديد.اولين جلسه كميته باز آفريني پايدار شهري  به رياست مهندس نصيري برگزار گرديد.اولين جلسه كميته باز آفريني پايدار شهري  به رياست مهندس نصيري برگزار گرديد.

دوشنبه 96/10/4 ولين جلسه كميته باز آفريني پايدار شهري در سال جاري  به رياست مهندس نصيري ، معاون فرماندار و با حضور اعضاي محترم كميته ، درخصوص بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

برو به بالا