اخبار کوتاه

گزارش تصويري : پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد.

1396/10/04

پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد.پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد.پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد.پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد.پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد.پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد.پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد.پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد.پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد.پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد.

دوشنبه 96/10/4 پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان به رياست مهندس نصيري ، معاون فرماندار و با حضور اعضاي محترم ستاد، با موضوع آسيب شناسي فضاي مجازي در راستاي ارائه راهكارهايي در خصوص افزايش فرصت هاي فضاي مجازي وكاهش تهديدات آن در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

برو به بالا