اخبار کوتاه

گزارش تصويري : جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

1396/10/03

جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.جلسه پسماند روستايي در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

يكشنبه 96/10/3جلسه پسماند روستايي به رياست مهندس نصيري ، معاون فرماندار و با حضور مهندس مهدوي مدير محترم مركز بازيافت استان درخصوص تفكيك زباله از مبداء و كاهش توليد پسماند در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

برو به بالا