اخبار کوتاه

گزارش تصويري : جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكناربرگزار شد.

1396/09/27

جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكناربرگزار شد.جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكناربرگزار شد.جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكناربرگزار شد.جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكناربرگزار شد.جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكناربرگزار شد.جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكناربرگزار شد.جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكناربرگزار شد.جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكناربرگزار شد.جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكناربرگزار شد.جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكناربرگزار شد.جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكناربرگزار شد.

جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان به رياست دكتر منفردي ، فرماندار فريدونكنار و با حضور اعضای این کارگروه پيرامون مباحث مربوط به كيفيت آرد و نان و افزايش نظارت بر واحدهاي خبازی شهرستان در دفتر كار ايشان برگزار گرديد.

برو به بالا