اخبار کوتاه

گزارش تصويري : بازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكنار

1396/07/19

بازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكناربازديد دكتر منفردي از مهدكودك و پيش دبستاني بيتا شهرستان فريدونكنار

 

 

صبح امروز فرماندارفريدونكنار، به اتفاق سرپرست محترم اداره بهزيستي ، رئيس محترم كانون پرورش كودكان و نوجوانان وكارشناسان فرمانداري شهرستان ؛ از مهدكودك وپيش دبستاني بيتا شهرستان بازديد بعمل آورد.

برو به بالا