اخبار کوتاه

گزارش تصويري : هر كودك نشاني خداست... بازديد دكتر منفردي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان

1396/07/19

هر كودك نشاني خداست... بازديد دكتر منفردي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستانهر كودك نشاني خداست... بازديد دكتر منفردي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستانهر كودك نشاني خداست... بازديد دكتر منفردي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستانهر كودك نشاني خداست... بازديد دكتر منفردي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستانهر كودك نشاني خداست... بازديد دكتر منفردي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستانهر كودك نشاني خداست... بازديد دكتر منفردي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستانهر كودك نشاني خداست... بازديد دكتر منفردي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستانهر كودك نشاني خداست... بازديد دكتر منفردي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستانهر كودك نشاني خداست... بازديد دكتر منفردي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستانهر كودك نشاني خداست... بازديد دكتر منفردي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستانهر كودك نشاني خداست... بازديد دكتر منفردي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان

بمناسبت گرامیداشت روز جهاني کودک و هفته ملي كودك فرماندار فريدونكنار از محل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان بازديد بعمل آورد.

برو به بالا