اخبار کوتاه

گزارش تصويري : دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.

1396/07/04

دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد وليصر(عج ا...) ، سجاد (ع)، فاطمه الزهرا(س) و بقية الله به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدونکنار، دکتر حسين منفردي فرماندار شهرستان فريدونكنار به اتفاق بخشدار محترم مركزي با حضوردرجمع نماز گزاران مسجد حضرت وليصر(عج ا...) در عزاداري مساجد سجاد (ع)، فاطمةالزهرا(س) و بقیة الله شهرستان شركت نمود.

برو به بالا