اخبار کوتاه

قلم دوربین/ : ساختمان اداری کانون بازنشستگان و ستاد دائمی اسکان فرهنگیان فریدونکنار افتتاح شد

1396/06/11

ساختمان اداری کانون بازنشستگان و ستاد دائمی اسکان فرهنگیان فریدونکنار افتتاح شدساختمان اداری کانون بازنشستگان و ستاد دائمی اسکان فرهنگیان فریدونکنار افتتاح شدساختمان اداری کانون بازنشستگان و ستاد دائمی اسکان فرهنگیان فریدونکنار افتتاح شدساختمان اداری کانون بازنشستگان و ستاد دائمی اسکان فرهنگیان فریدونکنار افتتاح شدساختمان اداری کانون بازنشستگان و ستاد دائمی اسکان فرهنگیان فریدونکنار افتتاح شدساختمان اداری کانون بازنشستگان و ستاد دائمی اسکان فرهنگیان فریدونکنار افتتاح شدساختمان اداری کانون بازنشستگان و ستاد دائمی اسکان فرهنگیان فریدونکنار افتتاح شدساختمان اداری کانون بازنشستگان و ستاد دائمی اسکان فرهنگیان فریدونکنار افتتاح شد

ساختمان اداری کانون بازنشستگان و ستاد دائمی اسکان فرهنگیان فریدونکنار افتتاح شد. 

برو به بالا