اخبار کوتاه

گزارش تصويري : اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.

پنج شنبه 23 دی 1395

اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.

پنج شنبه 95/10/23  اولين جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر شهرستان با رياست دكترمنفردي ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار در سالن اجتماعات برگزار گرديد. وي در اين جلسه ضمن گراميداشت اين دهه تصريح كرد : بايد به گونه اي اين دهه فجر را زنده نگه داريم كه به شايستگي در ذهن و افكار جوانان نظام به عنوان يك دهه تاريخي ثبت گردد.

 

برو به بالا