اخبار کوتاه

گزارش تصويري : پنجمين جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان فريدونكنار با رياست معاون فرماندار فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

چهار شنبه 22 دی 1395

پنجمين جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان فريدونكنار با رياست معاون فرماندار فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.پنجمين جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان فريدونكنار با رياست معاون فرماندار فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.پنجمين جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان فريدونكنار با رياست معاون فرماندار فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.پنجمين جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان فريدونكنار با رياست معاون فرماندار فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.پنجمين جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان فريدونكنار با رياست معاون فرماندار فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.پنجمين جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان فريدونكنار با رياست معاون فرماندار فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.پنجمين جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان فريدونكنار با رياست معاون فرماندار فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.پنجمين جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان فريدونكنار با رياست معاون فرماندار فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.پنجمين جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان فريدونكنار با رياست معاون فرماندار فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.پنجمين جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان فريدونكنار با رياست معاون فرماندار فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

چهار شنبه 95 /10 /22 پنجمين جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان فريدونكنار با رياست مهندس نصيري ،  معاونت محترم فرمانداري فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار و تصميمات موثر در جهت مديريت بهينه حفاظت ، بهره برداري ونگهداري منابع آب اتخاذ گرديد.

برو به بالا