اخبار کوتاه

گزارش تصويري : حضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبري

چهار شنبه 22 دی 1395

حضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبريحضور دكتر منفردي درمراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبري

چهارشنبه 95/10/22دكترمنفردي ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار با حضور در مسجد جامع فريدونكنار در مراسم ختم آيت اله هاشمي رفسنجاني ، يار ديرين امام و رهبري شركت نمود.

برو به بالا